ពិព័រណ៍ឧបករណ៍បង្រៀនជាតិគុនមីងលើកទី ៦៥ ឆ្នាំ ២០១៤

រួបរួមគ្នា !! ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចាប់យកផ្នែកមួយនៅក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ ការផ្សព្វផ្សាយបរិក្ខាជាតិសម្រាប់ការបង្រៀនខុនមីងទី ៦៥ដូច្នេះវត្ថុសក្ការៈជាច្រើននិងអតិថិជនអេកូសាឡៃកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្នែកជីវសាស្ត្រសរីរាង្គគីមីវិទ្យាគ្រឿងបរិក្ខារជំនាញ។ ល។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០-២០២០