ក្រុមហ៊ុនយូអ៊ីឈីងលីនយីងអាហរ័ណនីហរ័ណនីហរ័ណ

ក្រុមហ៊ុនយូអ៊ីឈីងលីនយីងអាហរ័ណនីហរ័ណអាហរ័ណនីហរ័ណនឹងត្រូវរកឃើញនៅខែឧសភាឆ្នាំ ២០០៩។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់យើងនៅលើពិភពលោកដើម្បីធ្វើឱ្យពិភពលោកមានសោភ័ណភាព។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០-២០២០